Pedigree of SHIBATOKI OF DAIRY FARM
SHIBATOKI OF DAIRY FARMFUJI NO TOMOTAKE OF DAIRY FARMFUJIMARU GO FUJINOMIYA KENSHAMATSUMARU GO SHINSHU NAKAJIMA KENSHABENIYUKI GO SAKURASOU
AKAFUSAME GO MITA KENSHA
BENIICHIME GO ENSHUU SOGASOUMATSUMARU GO SHINSHU NAKAJIMA KENSHA
BENISAKURAME GO FUJIMINESOU
MATSUCHIKA OF DAIRY FARM
TOKIME OF DAIRY FARMMINOMARU OF FUJIMIYA KENSHA
TAMAMI OF DAIRY FARM
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase