Pedigree of AKA GO FUGOKU
AKA GO FUGOKUISHI GO SHIMANE PREF.YUMA SEKISHUKEN
YURI GO SEKISHUKEN
KORO GO SHIKOKU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase