Pedigree of AKA GO FUGOKU

AKA GO FUGOKU

ISHI GO SHIMANE PREF.
YUMA SEKISHUKEN
YURI GO SEKISHUKEN

KORO GO SHIKOKU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase