Pedigree of KNEI-KEN KRA-THER
KNEI-KEN KRA-THERICYITADAKI GO SEKKOUKOTARO GO SHUN'YOU KENSHAKAIOU GO RYUUKYUU URUMAHACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA
KOUBAI GO RYUUKYUU URUMATENKAI GO RYUUKYUU URUMA
UMEKA GO RYUUKYUU URUMA
ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKIHI-JINX MMM MMM GOODKORI BUSHI OF KITSUNEBISO
TETSUHIME GO NANTAISOW
ICY-ITADAKI OSAKARIPPA-NA TOBIMASU
FUJIJAMA TARA
KNEI-KEN AKIBARAFUJIJAMA DOHIMEGOSI VON DER SEQUOIA GIGANTEATRONKAERS BENI BUKOSHIMO
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
BUSI-INU GAMI SA-LIMINIMEADOW JP ARKO
AKAMORI DEL MONTE
KNEI-KEN SIK-RIFUDZSI JAMA BRUSMARA-SHIMAS TYFOON
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
FUJIJAMA TARASI VON DER SEQUOIA GIGANTEA
BUSI-INU GAMI SA-LI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase