Pedigree of KNEI-KEN KRA-THER

KNEI-KEN KRA-THER

ICYITADAKI GO SEKKOU

KOTARO GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

KOUBAI GO RYUUKYUU URUMA

TENKAI GO RYUUKYUU URUMA
UMEKA GO RYUUKYUU URUMA

ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKI

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

TETSUHIME GO NANTAISOW

ICY-ITADAKI OSAKA

RIPPA-NA TOBIMASU

FUJIJAMA TARA

KNEI-KEN AKIBARA
FUJIJAMA DOHIMEGOSI VON DER SEQUOIA GIGANTEA

TRONKAERS BENI BUKOSHIMO
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
BUSI-INU GAMI SA-LI

MINIMEADOW JP ARKO
AKAMORI DEL MONTE
KNEI-KEN SIK-RI

FUDZSI JAMA BRUS

MARA-SHIMAS TYFOON
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW

FUJIJAMA TARA
SI VON DER SEQUOIA GIGANTEA
BUSI-INU GAMI SA-LI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase