Pedigree of OHASHI HIDEYUKI OTOSAN
OHASHI HIDEYUKI OTOSANKAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMIFUKU NO WAKAICHIROU GO OYAMA WATANABESOUFUKU NO DAIJIROU GO MARUISHISOUDAIGOROU GO MEIHAKUSOU
FUKUICHIME GO MIYAGI TOMOFUJISOU
TAJIMA NO WAKIHIME GO AIZU TAJIMASOUSEIFUU GO MIYAGI ENDOUSOU
KIMIKA GO NISHIME CHIAKISOU
KAZAKOSHI NO SAKURAHIME GO YOKOHAMA ATSUMISUZU NO TASUKE GO HASEBESOUSHUUSAKU GO YOUDA TAKADASOU
SUZU NO KOHARU GO SHOUNAN SHIMPUUSO
KAZAKOSHI NO OUKA GO YOKOHAMA ATSUMIKOKUOU GO SEISHUU TAKAMUKAISOU
TAMAZAKURAHIME GO SHIKAISOU
IL BRAVO BRACCO PIETRA CHIARASUNOJO'S HIGH TIDEKATAI'S DAICHI NO SUNOJOHI-JINX AMERICAN GRAFITTI
SUNOJO'S MS CANADA NO KATAI
SUNOJO'S THE MOON AND THE SEASUNOJO BAD MOON RISING
SUNOJO'S SEA GODDESS
MARIKO TAKASHI S DONSKOY STAIDAN-STAR-KOM LUIDOR SAN JO TOMVORMUND TO RUSSIA WITH LOVE
MORNINGSTAR KATSU'CUS WE-SEDSO
KABUKI DIDI GIORGIKIMONO DEL BIAGIO
GINNIE DEL BIAGIO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase